Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze zijn voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad. We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is. Aanvang alle avonden 20.00 uur en na afloop gelegenheid voor ontmoeting. Samen bidden werkt verandering uit. Samen bidden voor de ander in onze stad is een opdracht voor iedereen. U bent ook van harte welkom! Laten we met elkaar de handen inéén slaan en verwachtingsvol uitzien.

Zondag 20/1: Gezamenlijke startavond in de Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 2

Maandag 21/1: Vogelbuurt, Reeland en Staart in ‘de Linde’, Bankastraat 158

Dinsdag 22/1: Centrum in de gemeente Immanuel, Lange Breestraat 24-26

Woensdag 23/1: Sterrenburg in ‘de Open Hof’, Herschelstraat 27

Donderdag 24/1: Stadspolders/Dubbeldam in ‘de Kandelaar’, van Eesterenplein 230

Donderdag 24/1: Krispijn/Zuidhoven in de Pauluskerk, ingang Albertine Agnesstraat 2

Vrijdag 25/1: Crabbehof/Wielwijk in de Kerk van de Nazarener, Talmaweg 121

Zaterdag 26/1 Gezamenlijke slotavond in Benevia, Spirea 7

Aanvang alle avonden 20.00 uur

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

Meer informatie in Dordrecht: www.stadsgebeddordrecht.nl

Emmy Boor, 06-46384036