1: Baptisten Gemeente Dordrecht

Vastgelegd in de statuten van 9 november 2007

De Baptistengemeente ‘Baptisten Gemeente Dordrecht’ maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Artikel 2 Grondslag en missie

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring van God, zoals die door de Bijbel tot ons is gekomen. De gemeente belijdt Jezus Christus als de Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld, als persoonlijke redder en Heer. De gemeente doopt door onderdompeling. Vanuit deze grondslag wil de gemeente als een levende geloofsgemeenschap in haar omgeving functioneren, waarbij de Heer en zijn evangelie centraal staan en mensen tot hun recht komen.

Doel van de gemeente:

Artikel 3 Doel

De gemeente stelt zich ten doel om vanuit de Bijbelse opdracht God te eren en te dienen, zorg te dragen voor elkaar en betrokken te zijn op de wereld om haar heen. De gemeente streeft ernaar om een wervende, geloofwaardige en inspirerende gemeenschap te zijn, waardoor mensen dichter bij hun Schepper komen, individuele gaven tot ontplooiing kunnen komen en een ‘heelmakende’ invloed op de samenleving uitstraalt. Daartoe wil zij haar leden opbouwen in geloof, hoop en liefde en stimuleren tot verdieping van de relatie met God, versterking van de relatie met elkaar en van haar getuigenis in woord en daad.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente

Fiscaalnummer: 814822836

 1. Contactgegevens

Baptisten Gemeente Dordrecht
De Kruiskerk
Vrieseweg 64
3311 NX Dordrecht

secretaris@baptisten-dordrecht.nl

 1. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Dordrecht bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

7 overige raadsleden

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Het is ons streven en verlangen dat wij van uit een levende relatie met God een betrouwbare en inspirerende gemeenschap vormen waar Zijn woord centraal staat en die openstaat voor de leiding van de Heilige Geest. Ons verlangen is dat God tot zijn doel komt met ieder van ons. Wij willen mensen om ons heen de kans geven de Heer te vinden.

Zie het jaarplannenboek 2015-2016 (klik hier). Naast de punten genoemd in het jaarplannenboek behoort de verkondiging van het evangelie buiten Nederland ook tot het beleid van de BGD.

Baptistengemeente Dordrecht maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 1. Beloningsbeleid

Onze voorganger is een pseudo-werknemer en krijgt een onkostenvergoeding op basis van wkr. Het salaris van onze voorganger ligt hoger dan de salarisadviestabel. Jaarlijks wordt het salaris van onze voorganger verhoogd met een inflatiecorrectie conform CBS-indexcijfers.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen in voorkomende gevallen wel onkosten declareren op basis van de werkelijke kosten.

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Wat we allemaal doen vanuit onze gemeente? Van alles.

“Gemeente zijn” doen we niet alleen op zondag tijdens de dienst, maar door de hele week.
Er zijn activiteiten die zich wel specifiek toespitsen op de zondagsdiensten. Zoals de liturgen, beamer- en geluidsteam, muziekgroep en zangers, gastenteam, zondagschool, creche, enz.
Maar daarnaast zijn er verschillende “werkgroepen” en activiteiten die juist ook op een andere manier en tijd actief zijn. Zoals de kringen, evangelisatie, zending, gebedsgroep, jeugd, … noem maar op.

Zie tevens de jaarverslagen 2013-2014 (klik hier).

 1. Financiële verantwoording
begroting werkelijk begroting
2016/2017 2016/2017 2017/2018
Baten
Bijdragen    155.652    134.365    162.437
Collecten      10.000      8.828      10.000
Bestemmingsgiften      18.650      9.814       8.550
Beheer      25.850      18.937      20.900
Rente        500        -423          –
   210.652    171.521    201.887
Lasten
Beheer      71.101      60.123     104.414
Overige uitgaven    134.551    117.030    132.473
   205.652    177.153    236.887
Resultaat       5.000      -5.632     -35.000

Het boekjaar van de Baptistengemeente Dordrecht loopt van 1 juli t/m 30 juni.

 1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Beknopte toelichting op de begroting 2017/2018:

Verwacht wordt dat de bijdragen in het boekjaar 2017/2018 met ongeveer 4% zullen toenemen t.o.v. het voorgaande jaar.

De voorgenomen uitgaven zijn forser dan vorig jaar (2016/2017). De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de geraamde kosten van het vervangen van de warmwatervoorziening van de kerk. Er wordt waarschijnlijk overgegaan tot aansluiting op het warmtenet. In de begroting is hiervoor een opname uit de reserve meegenomen van € 34.000,-.